1
Extended Learning to platforma do szkole?, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e monitorowanie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

Latest SBM Site List

New Social Bookmarking Sites

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments